Sa Gaming Slot Sa Gaming Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming

Sa Gaming Slot Sa Gaming Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming คาสิโน Sa Gaming เว็บ Sa Gaming เว็บ Sa Game SaGame เกมส์ยิงปลา Sa ทดลองเล่น Sa สล็อต SaGame Sa Slot SaGame Slot คาสิโน SaGame สล็อต Sa Gaming เกมส์สล็อต Sa สมัคร Sa36 8. การจัดสรรสิทธิการแบ่งปันผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตามวงเงินที่กําหนดไว้ข้างต้นคณะกรรมการบริษัทและอาจลดลงตามสัดส่วนตามผลการดําเนินงานและเวลาการจ้างงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มทรูคัลเลอร์

9. สิทธิในการรับหุ้นสามัญชุด B ภายใต้สิทธิการถือหุ้นในผลการดําเนินงานมีเงื่อนไขในการจ้างงานอย่างต่อเนื่องภายในกลุ่มทรูคัลเลอร์ หากการจ้างงานกับกลุ่ม Truecaller สิ้นสุดลงเนื่องจากความซ้ําซ้อนการเจ็บป่วยการเกษียณอายุตามแผนการสืบทอดอํานาจที่ได้รับอนุมัติจากกลุ่ม Truecaller (หรือคล้ายกัน) ผู้เข้าร่วมอาจเก็บสิทธิ์การแบ่งปันผลการปฏิบัติงานไว้โดยยังไม่ได้สิทธิ์ในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่ผ่านไปนับจากวันที่สิทธิในหุ้นผลการปฏิบัติงานได้รับการจัดสรรจนถึงวันสิ้นสุด และส่วนที่เหลือของสิทธิจะหมดไป หากการจ้างงานของผู้เข้าร่วมกับกลุ่ม Truecaller สิ้นสุดลงเนื่องจากเหตุผลอื่นใดก่อนที่จะหมดอายุของระยะเวลาสิทธิ์พึงได้สิทธิ์การแบ่งปันประสิทธิภาพทั้งหมดที่ผู้เข้าร่วมถืออยู่จะหมดอายุตามปกติ สิทธิในหุ้นในการปฏิบัติงานจะไม่ถือเป็นหลักทรัพย์และไม่สามารถโอนจํานําหรือกําจัดโดยผู้เข้าร่วมได้

10. การจัดสรรหุ้นสามัญของชุด B ตามสิทธิในสิทธิของหุ้นผลการดําเนินงานขึ้นอยู่กับขอบเขตที่เป้าหมายผลการดําเนินงานจะเป็นไปตามระยะเวลาผลการดําเนินงาน จึงกําหนดส่วนใด (ถ้ามี) ของสิทธิการแบ่งปันผลการปฏิบัติงานที่จะให้สิทธิผู้เข้าแข่งขันได้รับหุ้นสามัญของชุด B เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับสิทธิในสิทธิ บริษัทจะให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นว่าเป้าหมายผลการดําเนินงานได้สําเร็จตามขอบเขตใดหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผลการดําเนินงานแต่ละงวด โดยรวมแล้วอาจมีการจัดสรรส่วนแบ่งผลการดําเนินงานไม่เกินหนึ่ง (1) หุ้นต่อสิทธิในผลการดําเนินงาน (เพิกเฉยต่อการคํานวณใหม่ภายใต้เงื่อนไขของโปรแกรมหุ้น 2022)

11. โดยมีเงื่อนไขว่าเป้าหมายผลการดําเนินงานข้างต้นได้เป็นไปตามกรอบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมงานยังคงมีการจ้างงาน (เว้นแต่มีสถานการณ์พิเศษ) การจัดสรรหุ้นผลการดําเนินงานทั้งหมดจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2569 ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการก่อนหน้า และการจัดสรรหุ้นผลการดําเนินงาน 1/2 หุ้นจะมีผลในเดือนมิถุนายน 2568 และการจัดสรรหุ้นผลการดําเนินงาน 1/2 หุ้นจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2026 เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมใหม่

12. เมื่อพิจารณาถึงระดับสิทธิในสิทธิในหุ้นผลการดําเนินงานขั้นสุดท้ายแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบว่าระดับสิทธิ์พึงได้มีความเหมาะสมหรือไม่เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ Truecaller เงื่อนไขในตลาดหุ้นและสถานการณ์อื่น ๆ และหากไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ให้ลดระดับสิทธิ์ให้อยู่ในระดับที่ต่ํากว่าที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

13. เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมและผู้ถือหุ้น Truecaller จะชดเชยเงินปันผลและการโอนมูลค่าอื่น ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงระยะเวลา Vesting โดยการเพิ่มจํานวนหุ้นที่สิทธิในหุ้นผลการดําเนินงานแต่ละสิทธิและ / หรือโดยการปรับเป้าหมายผลการดําเนินงาน เป้าหมายผลการดําเนินงานและ/หรือจํานวนหุ้นสามัญของชุด B ใน Truecaller ซึ่งสิทธิในสัดส่วนการถือหุ้นผลการดําเนินงานแต่ละสิทธิให้สิทธิผู้เข้าร่วมได้รับอาจถูกคํานวณใหม่อันเป็นผลมาจากปัญหาโบนัสการแยกกลับหรือการแบ่งหุ้นเงินปันผลระหว่างกาลปัญหาหุ้นใหม่การลดทุนเรือนหุ้นหรือการกระทําที่คล้ายกัน การโอนหุ้นอาจเร่งขึ้นอันเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการการเปลี่ยนแปลงการควบคุมหรือการกระทําที่คล้ายกัน

14. คณะกรรมการบริษัทจะแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดสําหรับโครงการหุ้นพ.ศ. 2565 และในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สภาพตลาด กฎหมายท้องถิ่น หรือหลักเกณฑ์อื่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ หรือเหตุการณ์อื่น ใด คณะกรรมการมีสิทธิที่จะเบี่ยงเบนและปรับข้อกําหนดและเงื่อนไขของโครงการหุ้นพ.ศ. 2565 หรือชําระหุ้นผลการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงินสด

Costs and effects on important key ratios

The costs of the Share Program 2022, which are charged in the profit and loss account, are calculated in accordance with the accounting standard IFRS 2 and distributed over the Vesting Period. The calculation has been made based on the following assumptions: (i) a market price of the Truecaller ordinary share of series B of SEK 64 based on the closing price as of April 21, 2022, (ii) no dividends are paid by Truecaller during the Share Program 2022 and (iii) an assessment of total Performance Shares earned during the Vesting Period of 70 percent, (iv) an employee turnover of 10 percent per year. In total, this can lead to maximum costs for the Share Program 2022 of approximately SEK 160 million, excluding social security costs. The costs for social security charges are estimated to approximately SEK 160 million assuming an annual share price increase of 45 percent during the Vesting Period.

The expected annual costs of the Share Program 2022, including annualized social security charges of approximately SEK 40 million, would have corresponded to approximately 23 percent of Truecaller’s total annual employee costs 2021.

Given the above assumptions regarding scope and costs, and that the Share Program 2022 was introduced in 2020 instead, it is estimated that the key ratio earnings per share for the full year 2021 had decreased from 0.72 SEK to approximately SEK 0.50.

The board of directors deems that the positive effects on earnings that are expected to result from increased share ownership among senior executives and other employees, which may be further increased through the Share Program 2022, outweighs the costs related to the Share Program 2022.

Dilution

Upon full allotment of Performance Shares, the number of shares under the Share Program 2022 amounts to 5 100 000 ordinary shares of series B in Truecaller, corresponding to a dilution effect of approximately 1.36 percent of the share capital and approximately 0.64 percent of the votes based on the number of issued shares as per the day of this proposal.

Preparation of the proposal, etc.

The proposal regarding Share Program 2022 has been prepared by the board of directors in consultation with external advisors. Except for the officials who prepared the matter pursuant to instructions from the board of directors, no employee that may be included in the program has taken part in the drafting thereof.

Description of ongoing variable compensation programs

Truecaller’s ongoing share-based incentive programs and variable compensation to senior executives are described in the annual report for 2021, in note 7 to the consolidated financial statements. The board of directors’ accounts of the remuneration committee’s evaluation of the principles for remuneration to senior executives, which are published on Truecaller’s website, describes how Truecaller applies its principles for remuneration to senior executives in accordance with the Swedish Companies Act and the Swedish Corporate Governance Code.

Amendments to the articles of association (Item 18 (B))

In order to enable the issuance of redeemable and convertible C shares under Share Program 2022, the board of directors proposes that the annual general meeting resolves to amend § 6 in the company’s articles of association in accordance with the following. The amendment to § 6 of the company’s articles of association also means that the preference share classes is removed, which means that the company will only be able to issue ordinary shares of series A and B and C shares in accordance with the new articles of association.

These changes mean that § 6 of the company’s articles of association will have the following wording.

Proposed wording

§ 6 Classes of shares

Shares may be issued in three classes, ordinary shares of series A, ordinary shares of series B and series C shares. The ordinary shares of series A shall carry 10 votes per share, the ordinary shares of series B shall carry one vote per share and series C shares shall carry one-tenth of a vote per share. Shares of either share class may be issued up to an amount corresponding to the full share capital.

Series C shares do not entitle to dividends. Upon the dissolution of the company, series C shares shall carry equivalent right to the company’s assets as other shares, however, not to an amount exceeding the quota value of the share.

หากบริษัทมีมติให้ออกหุ้นสามัญใหม่ของหุ้นชุด A หุ้นสามัญของหุ้นชุด B และหุ้นชุด C เทียบกับการชําระเงินนอกเหนือจากเงินสมทบประเภทเจ้าของหุ้นสามัญของชุด A หุ้นสามัญของหุ้นชุด B และชุด C มีสิทธิเตรียมการล่วงหน้าในการสมัครสมาชิกหุ้นใหม่ของหุ้นใหม่ของหุ้นประเภทเดียวกัน pro rata กับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ก่อนหน้านี้ (สิทธิก่อนการ emption หลัก) หุ้นที่ไม่ได้สมัครรับข้อมูลตามสิทธิก่อนการถอดถอนหลักจะถูกเสนอให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนสําหรับการสมัครสมาชิก (สิทธิก่อนการว่างเปล่ารอง) หากหุ้นที่เสนอขายไม่เพียงพอสําหรับการสมัครสมาชิกตามสิทธิก่อนการว่างเปล่ารองหุ้นจะถูกจัดสรรระหว่างสมาชิก pro rata กับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ก่อนหน้านี้และในขอบเขตที่การจัดสรรดังกล่าวไม่สามารถได้รับผลกระทบโดยการวาดจํานวนมาก

หากบริษัทตัดสินใจที่จะไม่ออกหุ้นทุกชุดร่วมกับปัญหาเงินสดหรือปัญหาการตัดบัญชีผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่คํานึงถึงประเภทของหุ้นมีสิทธิเตรียมการที่จะสมัครรับหุ้นใหม่ตามสัดส่วนของจํานวนหุ้นที่ตนเป็นเจ้าของอยู่แล้ว

สิ่งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเกี่ยวกับสิทธิก่อนการว่างเปล่าจะใช้ mutatis mutandis ในกรณีที่มีปัญหาของใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพและจะไม่ จํากัด สิทธิในการแก้ไขปัญหาที่เบี่ยงเบนจากสิทธิก่อนการปลดปล่อยของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีปัญหาโบนัสหุ้นใหม่ของแต่ละชั้นจะออก pro rata ตามจํานวนหุ้นของชั้นเดียวกันที่ออกก่อนหน้านี้ ในการเชื่อมต่อกับเจ้าของหุ้นที่มีอยู่ของชั้นหนึ่งจะให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ในชั้นเดียวกัน สิ่งนี้จะไม่นํามาซึ่งข้อ จํากัด ใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการออกหุ้นใหม่ของชั้นเรียนใหม่โดยวิธีการของปัญหาโบนัสตามการแก้ไขข้อบังคับที่จําเป็น

หุ้นสามัญชุด A จะต้องแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของชุด B ตามคําขอของผู้ถือหุ้นรายนี้ ประกาศจะระบุจํานวนหุ้นที่จะแปลงและหากการแปลงจะไม่เกี่ยวข้องกับการถือครองทั้งหมดของเจ้าของหุ้นที่จะแปลง คณะกรรมการมีหน้าที่ดําเนินการตามคําขอในที่ประชุมคณะกรรมการทันทีตามคําขอ การแปลงจะต้องส่งทันทีเพื่อลงทะเบียนกับสํานักงานจดทะเบียน บริษัท สวีเดนและจะมีผลเมื่อการลงทะเบียนการแปลงได้ทํากับสํานักงานจดทะเบียน บริษัท สวีเดนและในทะเบียนหุ้นของ บริษัท ที่เก็บไว้โดย Euroclear สวีเดน

การลดทุนเรือนหุ้นซึ่งในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ต่ํากว่าทุนขั้นต่ําอาจตามคําร้องขอของผู้ถือหุ้นชุด C และหลังจากที่มีมติโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นผ่านการไถ่ถอนหุ้นชุด C คําขอจากผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการลงมติในการลดเงินแล้ว จํานวนเงินที่สอดคล้องกับจํานวนเงินที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกองทุนสํารองของบริษัท จํานวนเงินที่ไถ่ถอนต่อหุ้นชุด C จะเป็นมูลค่าโควต้าของหุ้นดังกล่าว หลังจากได้รับมติการไถ่ถอนผู้ถือหุ้นที่อาจถูกไถ่ถอนจะได้รับการชําระเงินสําหรับหุ้นทันทีหรือหากได้รับอนุญาตสําหรับการไถ่ถอนจากสํานักงานทะเบียน บริษัท สวีเดนหรือศาลจะต้องได้รับแจ้งว่ามติสุดท้ายและมีผลได้รับการจดทะเบียน หุ้น Series C ที่ถือโดย บริษัท อาจ, เมื่อมติของคณะกรรมการจะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของชุด B. ทันทีหลังจากนั้น, คณะกรรมการจะลงทะเบียนการแปลงกับสํานักงานจดทะเบียน บริษัท สวีเดน. การแปลงจะมีผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนกับสํานักงานจดทะเบียน บริษัท สวีเดนและในทะเบียนหุ้นของ บริษัท ที่เก็บไว้โดย Euroclear สวีเดน

การจัดการป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมหุ้น 2022 (ข้อ 18 (C))

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินวิธีการต่าง ๆ เพื่อรักษาความเสี่ยงทางการเงินและการโอนหุ้นตามโปรแกรมหุ้น 2022 เช่นการโอนหุ้นของตัวเองและข้อตกลงการแลกเปลี่ยนหุ้นกับบุคคลที่สาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเด็นการไถ่ถอนและแปลงสภาพหุ้นชุด C ที่ไถ่ถอนได้และแปลงสภาพได้โดยตรง และการโอนหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (หลังจากการแปลงหุ้นเป็นหุ้นสามัญของชุด B) เป็นวิธีการที่คุ้มค่าและยืดหยุ่นที่สุดสําหรับการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและการโอนหุ้นของตนเองภายใต้โครงการ Share Program 2022

คณะกรรมการบริษัทเสนอว่าตัวเลือกหลักในการรักษาความปลอดภัยทางการเงินจะต้องโอนหุ้นของตัวเอง (ข้อ 18 (C)) เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการแลกเปลี่ยนส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นเกินกว่าค่าใช้จ่ายในการโอนหุ้นของตนเองอย่างมาก

หากไม่สามารถบรรลุข้อกําหนดส่วนใหญ่ตามข้อ 18 (C) คณะกรรมการเสนอว่าที่ประชุมใหญ่อนุมัติการทําสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนของผู้ถือหุ้นกับบุคคลที่สาม (ข้อ 18 (D))

การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทแก้ไขการออกหุ้น C ที่ไถ่ถอนได้และแปลงสภาพได้ (ข้อ 18 (C) (I))

การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทแก้ไขการออกหุ้น C ที่ไถ่ถอนได้และแปลงสภาพได้ในโอกาสหนึ่งครั้งขึ้นไป จนกว่าจะมีการประชุมสามัญประจําปีครั้งต่อไป

ปัญหาจะมีผลต่อข้อกําหนดต่อไปนี้

· จํานวนหุ้น C ที่อาจออกหุ้นได้อาจไม่เกิน 5,100,000 หุ้น

· หุ้น C ใหม่จะต้อง – โดยเบี่ยงเบนจากสิทธิล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น – สามารถสมัครสมาชิกได้โดยบุคคลภายนอกที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าเท่านั้น

· ราคาที่จะจ่ายสําหรับหุ้นใหม่แต่ละหุ้นจะต้องสอดคล้องกับมูลค่าผลหารของหุ้นในขณะที่ซื้อหุ้น

· หุ้นใหม่จะถูกจํากัดตามที่กําหนดไว้ในบทที่ 4, ส่วนที่ 6 (บทบัญญัติการแปลง) และบทที่ 20, มาตรา 31 (บทบัญญัติการไถ่ถอน) ของพระราชบัญญัติ บริษัท สวีเดน (SFS 2005: 551)

การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ซื้อหุ้นชุด C ที่ไถ่ถอนและแปลงสภาพได้ทั้งหมด (ข้อ 18 (C) (II))

การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ซื้อหุ้น C ที่ไถ่ถอนและแปลงสภาพที่ออกให้ทั้งหมดในบริษัทตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

· การซื้อคืนอาจได้รับผลกระทบผ่านข้อเสนอสาธารณะที่ส่งตรงถึงเจ้าของหุ้น C ทั้งหมดใน บริษัท

· การอนุญาตถูกต้องและอาจใช้สิทธิได้หนึ่งครั้งหรือหลายครั้งจนถึงการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2023

· จํานวนหุ้น C ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อคืนจะต้องไม่เกิน 5,100,000 หุ้น

· การซื้อหุ้นคืนจะต้องทําในมูลค่าผลหารซึ่งมีผลบังคับใช้ณ เวลาที่ซื้อหุ้นตามข้อ 18 (C) (I) ข้างต้น

· การชําระค่าหุ้นที่ซื้อคืนจะต้องทําเป็นเงินสด

· คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการซื้อคืน

· การอนุญาตยังใช้ได้สําหรับการซื้อหุ้นคืนที่เรียกว่าหุ้นระหว่างกาลซึ่งกําหนดโดย Euroclear Sweden AB เป็น “หุ้นการสมัครสมาชิกที่ชําระแล้ว” (Sw. BTA) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น C

การซื้อหุ้นคืนเป็นส่วนรวมของข้อตกลงการป้องกันความเสี่ยงสําหรับโปรแกรมหุ้น 2022 เหตุผลในการเสนอให้มีการอนุมัติให้ซื้อหุ้นคืนของตนเองคือเพื่อให้ บริษัท สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามโครงการหุ้น 2022 ได้อย่างคุ้มค่า

แจ้งมติการโอนหุ้นสามัญของตนเองชุด B ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการหุ้น ปี 2565 (ข้อ 18 (C) (III))

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้หุ้นที่ออกและซื้อคืนตามข้อ 18 C (I) และ (II) หลังจากแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญชุด B แล้ว สามารถโอนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ Share Program 2022 ได้

มติการโอนหุ้นสามัญของบริษัทชุด B เป็น Share Program 2022 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทําตามเงื่อนไขต่อไปนี้

· การโอนหุ้นสามารถทําได้จากหุ้นสามัญของชุด B ใน บริษัท เท่านั้นโดยสามารถโอนหุ้นสามัญชุด B ใน บริษัท ได้สูงสุด 5,100,000 หุ้นใน บริษัท สามารถโอนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปยัง Share Program 2022 ผู้เข้าร่วม

· สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของชุด B ใน บริษัท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจะต้อง – โดยเบี่ยงเบนจากสิทธิล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น – มอบให้กับผู้เข้าร่วมในโปรแกรมหุ้น 2022

· การโอนหุ้นสามัญของชุด B ใน บริษัท จะต้องทําโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเวลานั้นและตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Share Program 2022 มีสิทธิ์ได้รับหุ้นที่จัดสรร

· จํานวนหุ้นสามัญของชุด B ใน บริษัท ที่อาจโอนภายใต้โครงการหุ้น 2022 จะต้องได้รับการคํานวณใหม่อันเป็นผลมาจากปัญหาโบนัสแทรกแซงการแยกปัญหาสิทธิและ / หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันขององค์กร

การทําสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนของผู้ถือหุ้นกับบุคคลที่สาม (ข้อ 18 (D))

หากเสียงข้างมากที่จําเป็นภายใต้ข้อ 18 (C) ข้างต้นไม่ถึงคณะกรรมการบริษัทเสนอว่าที่ประชุมสามัญประจําปีมีมติว่าการเปิดเผยทางการเงินที่คาดหวังของโปรแกรมหุ้น 2022 จะถูกป้องกันความเสี่ยงโดย บริษัท โดยการทําสัญญาแลกเปลี่ยนหุ้นกับบุคคลที่สามตามเงื่อนไขตามเงื่อนไขของตลาด โดยบุคคลภายนอกในชื่อของตนเองมีสิทธิได้รับและโอนหุ้นสามัญของชุด B ใน บริษัท ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหุ้น 2022

ข้อมูลอื่นๆ

เงื่อนไข

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ Share Program 2022 ตามข้อ 18 (A) ข้างต้นมีเงื่อนไขเมื่อที่ประชุมมีเงื่อนไขในการแก้ไขทั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตามข้อ 18 (B) และข้อ 18 (C) หรือแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการตามข้อ 18 (D)

ข้อกําหนดส่วนใหญ่

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีตามข้อ 18 (A) ข้างต้นกําหนดให้มีเสียงข้างมากอย่างง่ายท่ามกลางการลงคะแนนเสียง Sa Gaming Slot มติที่ชอบด้วยข้อ 18 (B) ข้างต้นกําหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงรวมทั้งหุ้นที่แสดงในที่ประชุมอนุมัติมติ มติที่ถูกต้องตามข้อ 18 (C) ข้างต้นกําหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่น้อยกว่าเก้าในสิบของคะแนนเสียงรวมทั้งหุ้นที่เป็นตัวแทนในที่ประชุมอนุมัติมติ มติที่ถูกต้องภายใต้ข้อ 18 (D) ข้างต้นต้องใช้เสียงข้างมากที่เรียบง่ายในหมู่ผู้ลงคะแนนเสียง

ข้อกําหนดส่วนใหญ่โดยเฉพาะ

นอกเหนือจากข้อกําหนดส่วนใหญ่ที่กําหนดไว้ในข้อ 18 สําหรับมติที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเสนอตามข้อ 14 และ 15 ข้อเสนอจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนของอย่างน้อยสองในสามของคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเช่นเดียวกับหุ้นทั้งหมดที่แสดงในการประชุมสามัญประจําปีและสําหรับมติที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเสนอตามข้อ 16 และ 17 ข้อเสนอจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนของคะแนนเสียงอย่างน้อยเก้าในสิบของจํานวนเสียงที่ลงคะแนนเช่นเดียวกับหุ้นทั้งหมดที่เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญประจําปี

ข้อมูลในการประชุมสามัญประจําปี

คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี หากผู้ถือหุ้นรายใดร้องขอและคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าสามารถทําได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อบริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินรายการในวาระการประชุม สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินฐานะการเงินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และความสัมพันธ์ของบริษัทกับบริษัทอื่นภายในกลุ่มบริษัท

งบการเงินและข้อเสนอที่สมบูรณ์

งบการเงิน, รายงานการตรวจสอบ, รายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท, คําแถลงของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางที่เกี่ยวข้องสําหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงรวมถึงข้อเสนอที่สมบูรณ์สําหรับการแก้ปัญหาด้วยเอกสารเสริมตามพระราชบัญญัติ บริษัท สวีเดนจะพร้อมใช้งานสําหรับผู้ถือหุ้นที่สํานักงานของ บริษัท ที่ Mäster Samuelsgatan 56, SE-111 12 สตอกโฮล์ม สวีเดน และที่เว็บไซต์ของบริษัท (corporate.truecaller.com/governance/general-meetings) ตั้งแต่ไม่เกินสามสัปดาห์ก่อนการประชุมสามัญประจําปี สําเนาเอกสารจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นตามคําขอของพวกเขาไปยัง บริษัท โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวระบุที่อยู่ของพวกเขาและจะมีให้ในการประชุมสามัญประจําปี

จํานวนหุ้นและคะแนนเสียงในบริษัท

จํานวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทมีจํานวน 373,959,710 หุ้น ซึ่ง 46,783,800 หุ้น เป็นหุ้นชุด A ที่มี 10 เสียงต่อหุ้น และ 327,175,910 หุ้น เป็นหุ้นชุด B ที่มี 1 เสียงต่อหุ้น จํานวนคะแนนเสียงในบริษัทเท่ากับ 795,013,910 คะแนน บริษัทไม่ได้ถือหุ้นของตัวเอง

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้ดูที่

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf

____________________

สตอกโฮล์ม ใน เมษายน 2022

ทรูคัลเลอร์ เอบี (publ)
คณะกรรมการบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แอนเดรียส ฟริด หัวหน้าฝ่าย IR และการสื่อสาร
+46 705 290800
andreas.frid@truecaller.com

ข้อมูลนี้ถูกส่งเพื่อตีพิมพ์ผ่านหน่วยงานของผู้ติดต่อที่กําหนดไว้ข้างต้นในเวลาที่ระบุไว้โดยผู้จัดจําหน่ายข่าวของ บริษัท Cision ในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้

เกี่ยวกับทรูคัลเลอร์:

Truecaller (TRUE B) เป็นแพลตฟอร์มชั้นนําระดับโลกสําหรับการตรวจสอบผู้ติดต่อและบล็อกการสื่อสารที่ไม่ต้องการ เราเปิดใช้งานการสนทนาที่ปลอดภัยและเกี่ยวข้องระหว่างผู้คนและทําให้ธุรกิจเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฉ้อโกงและการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์เป็นถิ่นกําเนิดของเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่ เรามีภารกิจในการสร้างความไว้วางใจในการสื่อสาร Truecaller เป็นส่วนสําคัญของการสื่อสารในชีวิตประจําวันสําหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่มากกว่า 300 ล้านคนโดยมีการดาวน์โหลดครึ่งพันล้านครั้งตั้งแต่เปิดตัวและการโทรที่ไม่ต้องการประมาณ 38 พันล้านสายที่ระบุและบล็อกในปี 2021 มีสํานักงานใหญ่ในสตอกโฮล์มตั้งแต่ปี 2009 เราเป็นผู้ร่วมก่อตั้งที่นําโดย บริษัท ผู้ประกอบการที่มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง Truecaller จดทะเบียนใน Nasdaq สตอกโฮล์มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2021 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม corporate.truecaller.com

ข้อมูลนี้นําเสนอโดย Cision http://news.cision.com